Medezeggenschap

in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is geregeld dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) heeft. Wanneer een organisatie meer scholen heeft, is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

 

Statuut en reglement

Binnen onze organisatie is er een medezeggenschapsstatuut en -reglement dat zowel voor de GMR als voor de MR-en geldt. Per 1 april zijn ROOS en Quo Vadis gefuseerd tot Varietas. De medezeggenschap is voorlopig geregeld via een tijdelijke GMR die bestaat uit de twee samengevoegde GMR-en. Ook het dagelijks bestuur is ongewijzigd samengevoegd en bestaat daarom uit twee voorzitters en twee secretarissen. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 

MR

Veranderingen van afspraken op schoolniveau worden besproken met de MR. Gesprekspartner van de MR is in vrijwel alle gevallen de schoolleider. Elke school van Varietas heeft een MR die bestaat uit een ouder-geleding en een personeels-geleding. De MR van een school bespreekt zaken die hun school aangaan. Meer informatie over de MR van een school vindt u op de website van de school zelf.

 

GMR

Bovenschoolse onderwerpen worden behandeld in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR van Varietas is te bereiken via hun ambtelijk secretaris: e.korbeld@stichtingquovadis.nl. De GMR vergadert telkens op een andere school van onze organisatie. 

 

Reiskosten GMR

GMR-leden kunnen hun reiskosten declareren. De personeelsleden op de gebruikelijke manier en de ouderleden kunnen gebruik maken van het volgende declaratieformulier: declaratieformulier reiskosten RVT en GMR. Mail het formulier (in één pdf) naar factuur231 apestaart cabo punt nl (Je kunt een Excel document opslaan als pdf. Je kunt ook het formulier printen en scannen).

 

Communicatie

Medewerkers en ouders van ingeschreven leerlingen kunnen via de SchouderCom-omgeving toegang krijgen tot agenda's, verslagen en andere informatie van de GMR en MR. Ook wordt er een paar keer per jaar een gratis basiscursus medezeggenschap aangeboden voor belangstellende ouders en medewerkers.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris, Ethel Korbeld: e.korbeld@stichtingquovadis.nl.

 

Medezeggenschap tijdens de Coronamaatregelen

Nu de GMR niet meer fysiek bij elkaar kan komen, heeft het dagelijks bestuur van de GMR met de bestuurders een procedure/route afgesproken voor formele medezeggenschaps trajecten. Daarnaast kan er indien gewenst een Team-overleg voor de gehele GMR georganiseerd worden.Op 3 april 2020 is deze procedure aan de gehele GMR voorgelegd.

 

Dagelijks bestuur GMR

De bestuurders en het DB-GMR hebben wekelijks een kort Teams-overleg om elkaar op de hoogte te houden.

 

Formele aanvragen

Onderwerpen die formeel behandeld moeten worden

  1. Worden door de bestuurders voorgelegd aan het DB-GMR
  2. Het DB-GMR delegeert de voorbereiding van het onderwerp aan de betreffende GMR-commissie (zie document met samenstelling GMR en commissies in de SchouderCom omgeving)
  3. De GMR-commissie brengt zijn advies uit aan het DB-GMR
  4. Het DB-GMR stuurt dit aan de volledige GMR. Zij kunnen zo nodig (voor een afgesproken datum) nog aandachtspunten aandragen die door de GMR commissie beantwoord of verwerkt kunnen worden.
  5. Zonder tegenbericht gaat het DB-GMR er van uit dat de GMR leden akkoord zijn met het voorgestelde besluit.
  6. Het definitieve GMR besluit wordt door het DB-GMR aan de bestuurders gestuurd.

Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst

“Varietas” betekent “verscheidenheid”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren